‹ Terug naar alle regionale pacten

Ambitieus arbeidsmarktbewerkingsplan

In de regio Eindhoven - De Kempen daalt de totale werkgelegenheid in zorg en welzijn, maar voor een aantal niveaus en in diverse branches worden tekorten alweer zichtbaar. Nu al vinden werkgevers moeizaam verzorgenden IG en wijkverpleegkundigen. En de komende jaren zullen de tekorten op met name niveau 3, 4 en 5 verder oplopen, zo verwachten de werkgevers. Zorgpact Eindhoven - De Kempen - sinds woensdag 9 maart 2016 officieel van start – stelde een ambitieus marktbewerkingsplan op, samen met bestuurders en HRM-managers van de zorg- en welzijnswerkgevers, onderwijsinstellingen en gemeenten in de regio. Het regionaal werkbedrijf Eindhoven is hier nauw bij betrokken. Een strak activiteitenplan zorgt ervoor dat het niet enkel blijft bij mooie woorden.

Ambitieus arbeidsmarktbewerkingsplan

Het nieuwe Zorgpact Eindhoven – De Kempen wordt gevormd door de zorg- en welzijnsorganisaties, Fontys Hogescholen, SUMMA College en de veertien regiogemeenten, vertegenwoordigd door de gemeenten Bladel en Eindhoven. ‘Wij werken samen vanuit de overtuiging dat je elkaar nodig hebt om vernieuwing in zorg en welzijn te bewerkstelligen’, zegt Michiel van den Heuvel. Hij is adviseur bij Transvorm, het samenwerkingsverband van zorg- en welzijnsorganisaties. ‘Essentieel is de erkenning dat je elkaar in een competitieve omgeving toch nodig hebt om de uitdagingen op de arbeidsmarkt gezamenlijk aan te pakken. Wat gaat er gebeuren in de diverse branches en hoe stem je op elkaar af? Waar liggen de gemeenschappelijke delers? Strategische personeelsplanning, specifieke scenarioplanning, is dan ook de belangrijkste pijler van Zorgpact Eindhoven - De Kempen.’

Portretfoto Michiel van den Heuvel
Michiel van den Heuvel

Toekomstscenario’s

Van den Heuvel: ‘Binnen Zorgpact Eindhoven - De Kempen werken verschillende branches samen: verpleging en verzorging, thuiszorg, eerstelijnszorg, GGZ, gehandicaptenzorg, ziekenhuizen, jeugdzorg en welzijn. De komende maanden gaan de bestuurders en HRM-managers per branche in werksessies scenario’s opstellen voor de komende drie jaar. Waar gaat de branche naartoe? Welke uitdagingen biedt dat? Welke concrete activiteiten ondernemen we om antwoord te geven op deze uitdagingen? Hoeveel en wat voor professionals hebben werkgevers nodig en over welke competenties moeten ze beschikken? En hoe kunnen zij deze professionals werven? De resultaten van deze werksessies gaan we met elkaar vergelijken. Dat zal tot nieuwe inzichten leiden en levert naar verwachting gemeenschappelijke uitdagingen op. Niet alleen binnen de branches, maar ook ertussen. Een voorbeeld: als er in een branche overschotten dreigen te ontstaan op een bepaald niveau, en een andere branche geeft aan tekorten te verwachten, dan is om- en bijscholing een voor de hand liggende gezamenlijke actie. Omdat de partners van het Zorgpact elkaar meenemen in elkaars processen, is een koppeling met de opleidingsinstituten snel gemaakt. Zo ontstaan nieuwe kansen.’

Onderwijs

De contacten tussen werkgevers en opleidingsinstituten in de regio zijn al goed, maar worden nog intensiever. ‘Werkgevers hebben al veel nagedacht over de professionals die ze nodig hebben. Dat klinkt misschien een beetje gek, maar werkgevers waren niet altijd specifiek genoeg over hun wensen richting onderwijsinstellingen. En dan kunnen scholen geen onderwijsprogramma’s maken die optimaal aansluiten op de arbeidsmarkt’, aldus Van den Heuvel.

Zorgwerkgevers - zowel op HRM-managersniveau als op bestuurlijk niveau - en de mbo- en hbo- opleidingsinstituten op directieniveau hebben elkaar gevonden. In samenwerking met beide partijen is een notitie opgesteld met speerpunten waaraan gezamenlijk wordt gewerkt. Zo stellen werkgevers en mbo- en hbo-onderwijsstellingen een actieplan op voor de kwaliteitsverbetering van het werkplekleren.

Een ander voorbeeld is het programma "Samen aan Zet". Hierin werken werkgevers en het SUMMA College aan een combinatieopleiding tot verzorgende IG en medewerker Maatschappelijke zorg. Voor "Slim zorgen, slim thuis" heeft het SUMMA College gedaan bij het regionaal investeringsfonds voor het mbo. In dit programma helpen studenten van SUMMA College ouderen met technologische oplossingen om langer thuis te wonen.

‘Ook kijken we naar diverse nieuwe vormen van leren, in het kader van een leven lang leren voor alle medewerkers. Een hele belangrijke stap voorwaarts!’

Regionaal werkbedrijf

De bestuurders en HRM-managers in de zorg- en welzijnssector zijn een stevige samenwerking aangegaan met het regionaal werkbedrijf Eindhoven. Samen hebben zij de huidige arbeidsmarkt geanalyseerd en het eerste marktbewerkingsplan opgesteld. Dit marktbewerkingsplan heeft een concreet activiteitenplan opgeleverd. Zo zijn in het kader van het Zorgpact goede afspraken gemaakt. ‘Vroeger gaven werkgevers aan welke vacatures ze hadden. Het UWV keek vervolgens wie er beschikbaar was. Nu kijken we meer vooruit. Werkgevers informeren het werkbedrijf waar ze tekorten verwachten en welke mensen ze willen aantrekken. Op basis daarvan kunnen we gezamenlijk programma’s ontwikkelen voor toeleiding. Ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en in kader van de participatiewetgeving.’

Nieuwe input voor en bijstelling van het marktbewerkingsplan en activiteitenplan 2017 komt uit de werksessies Scenarioplanning met bestuurders en HRM-managers van de branches. ‘Zo blijft het Zorgpact geen eenmalig initiatief, maar wordt de levensduur voor de komende jaren geborgd.’

Speciale aandacht voor jongeren

Naast aandacht voor de specifieke doelgroep van werkende professionals, wil Zorgpact Eindhoven-De Kempen extra aandacht besteden aan jongeren die een beroepskeuze moeten maken, zodat ze weten wat het is om te werken in zorg en welzijn. Hiervoor ontwikkelde Transvorm met werkgevers en het onderwijs een campagne gericht op leerlingen op vmbo, mavo en havo. ‘We gaan de wervingscampagne intensiveren. Daarin spelen de MKB-vacaturecafés een belangrijke rol. In het Techniekhuys komen werkgevers en potentiële medewerkers uit allerlei branches bij elkaar. Zorg en welzijn heeft zich daar nu ook bij aangesloten.’

In beweging

Een andere belangrijke uitdaging voor Zorgpact Eindhoven-De Kempen zijn de huidige zorgprofessionals. Het gaat daarbij om competentieontwikkeling op basis van nieuwe beroepen die in de toekomst ontstaan en om eigen regie over de eigen loopbaan.

‘Wij willen een positieve bijdrage leveren aan deze beweging. Zo ontwikkelden we loopbaaninspiratiesessies. Ook zetten we het Transvorm Loopbaan Portal voor zorg- en welzijnsmedewerkers breed in en breiden we de portal verder uit met scans voor werkbeleving en werkgeluk. Iedereen onderkent tenslotte het belang van duurzaam inzetbare medewerkers. Binnen Zorgpact Eindhoven - De Kempen wisselen we kennis en ervaring uit over vraagstukken van duurzame inzetbaarheid, zelfsturing en eigen regie. Denk aan strategische opleidingsplanning en hoe je als HR-manager proactieve loopbaanbegeleiding opzet.’