‹ Terug naar alle regionale pacten

Overheid en regio slaan handen ineen om leven lang leren te verduurzamen

Op regionaal niveau werken het onderwijs, werkveld en WZW al samen om een leven lang leren verder te stimuleren. Vanuit die regionale samenwerking was er ook de wens voor samenwerking met het Zorgpactteam en de ministeries van OCW en VWS. Onlangs kwamen welzijnsorganisatie Dichterbij, ROC Nijmegen, WZW, het landelijk Zorgpactteam en de ministeries van OCW en VWS daarom samen voor een verkenning. Met winst voor alle partijen.


Vrijwel iedere grotere zorg- en welzijnsinstelling heeft uitgebreide bij- en nascholingsprogramma’s in het kader van de risicovolle voorbehouden handelingen. Ook op heel andere onderwerpen als veiligheid en omgaan met agressie zijn er programma’s. De wens bestaat om deze steeds meer tijd en plaats onafhankelijk te laten plaatsvinden, vertelt Levien Rademaker, projectmanager WZW. ‘We zien dat de MOOC’s (massive open online courses, red), werkleren en informeel leren sterk opkomen de laatste jaren.’ 

Keurmerken 

Er zijn ook veel verschillende keurmerken die als doel hebben om de kwaliteit van opleidingen te borgen. Bekend zijn onder meer de kick-protocollen van Vilans, NRTO, het kwaliteitsregister van V&V en SOEC. Daarnaast zijn er nog honderden (interne) trainingen en cursussen zonder dergelijke certificering. Probleem is echter dat het lang niet altijd zo eenvoudig is om de kwaliteit van deze bij- en nascholing in te schalen. ‘De vraag is vaak wat de waarde van deze inspanningen voor de verdere carrière van een medewerker is’, verduidelijkt Rademaker. ‘Een goed ingevoerde opleidingsadviseur kent de belangrijkste keurmerken en kan die op waarde schatten. Maar hoe zit dat met de medewerker die een keuze wil maken voor een cursus? En hoe moet je die inschatten als (toekomstig) werkgever? Dat moet overzichtelijker en gemakkelijker kunnen.’

Ondersteuning vanuit overheid 

Marjo Jansen van het team PermanentLeren mbo van het ministerie van OCW legt uit: ‘in het kader van een leven lang leren kan het behalen van een mbo-diploma gewenst zijn. Het mbo biedt hiervoor verschillende mogelijkheden. Bijvoorbeeld met de bbl-leerweg waarin werken en leren wordt gecombineerd. Ook hebben ROC’s de mogelijkheid om aan mensen die door informeel verworven werkervaring al een deel van de kennis en kunde bezitten, verkorte opleidingen aan te bieden. In het laatste geval maken scholen en organisaties samen afspraken over maatwerk. Dit kan resulteren in een verkort opleidingstraject doordat mensen bijvoorbeeld voor bepaalde onderdelen geen onderwijs volgen, maar direct opgaan voor het examen. 

Een recente ontwikkeling is de introductie van certificaten voor onderdelen van mbo-opleiding. Het gaat dan om onderdelen die een meerwaarde hebben voor bij- en opscholing van werkenden. Voor 2016-2017 is inmiddels een eerste reeks van 38 keuzedelen vastgesteld waarvoor een mbo-certificaat kan worden uitgereikt, waaronder negen voor de sector zorg- en welzijn. Onderwijsinstellingen in het mbo kunnen voor deze keuzedelen in het niet-bekostigd onderwijs een opleidingsaanbod ontwikkelen gericht op het behalen van een mbo-certificaat. Deze reeks wordt in de toekomst uitgebreid. 

De behaalde mbo-diploma’s en mbo-certificaten bieden civiel effect*, omdat de kwaliteit ervan door wet- en regelgeving van OCW en door toezicht van de inspectie is geborgd. Hetzelfde geldt in feite voor de keurmerken van de private sector die de kwaliteit van bij- en nascholingsactiviteiten borgen.’

Overzicht van keurmerken en diplomeringsmogelijkheden

Het werkveld ervaart de variëteit aan aanbod van keurmerken en diplomeringsmogelijkheden als een oerwoud, vat Rademaker samen. De wens wordt uitgesproken dat er voor het werkveld een overzicht beschikbaar komt van alle keurmerken en hoe deze ingeschaald kunnen worden, evenals een overzicht van alle mogelijkheden voor diplomering/certificaten verbonden aan keuzedelen op mbo-niveau. Daarna kan met alle partijen samen worden bekeken hoe dit alles meer geïntegreerd kan worden.’

Rusalka Santing van Dichterbij is blij met deze stappen. ‘Onze medewerkers scholen zich graag, maar vooral als er civiel effect aan zit.’ Het Zorgpactteam pakt dit vraagstuk op door binnenkort informatie beschikbaar te stellen via de website van het Zorgpact.

*Civiel effect wil zeggen dat een training ook toegevoegde waarde heeft voor het CV van een medewerker; dat een andere werkgever kan inschatten wat de waarde is van de cursussen en trainingen die iemand heeft gevolgd. Op die manier kunnen de ontwikkelinspanningen van de medewerker verduurzaamd worden.