‹ Terug naar alle regionale pacten

ZorgZijn Werkt inventariseert actiepunten voor samenwerking in de regio

Op initiatief van ZorgZijn Werkt kwamen op dinsdag 14 februari 2017 diverse vertegenwoordigers van onderwijsinstellingen, zorginstellingen en overheden uit de Zorgpactregio Haaglanden en Nieuwe Waterweg Noord bij elkaar voor een regionaal strategisch onderwijs-arbeidsmarktoverleg. Dat leverde een goed gesprek én actiepunten voor de komende tijd op.

ZorgZijn Werkt inventariseert actiepunten voor samenwerking in de regio

Coralie van Elmont, directeur ZorgZijn Werkt, benadrukte bij de opening het belang van ontmoeting. Met reden. Want in het recente verleden was het in de regio nog lastig om tot een gezamenlijk actieplan te komen, omdat de belangen van partijen uit de gouden driehoek (onderwijs, werkgevers en overheid) te veel verschilden. Maar met het sluiten van een regionaal zorgpact wordt nu juist gekeken naar kansen voor de samenwerking. En de goede opkomst bij het strategisch onderwijs-arbeidsmarktoverleg onderstreept de hernieuwde ambitie om tot een aantal concrete actiepunten te komen die het komende halfjaar opgepakt kunnen worden. ZorgZijn Werkt wil de uitwerking hiervan graag faciliteren.

Wie moet er flexibel zijn?

Annemarie Knottnerus van het landelijke Zorgpactprogramma leidde het gesprek en nodigde de deelnemers uit hun meeste brandende thema’s in te brengen.

Schaarste op de zorgarbeidsmarkt bleek de rode lijn: bijvoorbeeld schaarste aan hbo-v’ers voor de wijk, maar inmiddels ook al schaarste aan opleiders in de zorg. Veel deelnemers gaven daarom aan dat flexibiliseren van de arbeidsmarkt noodzakelijk is. In het gesprek bleek dat het goed is om dan wel scherp te hebben wat bedoeld wordt met flexibilisering: gaat het om flexibel kunnen inzetten of om flexibele personen? Wie moet er dus eigenlijk flexibel zijn? De conclusie was dat het erom gaat de mismatch op de zorgarbeidsmarkt (overschot aan lager opgeleiden versus een tekort aan hoger opgeleide medewerkers) op te lossen via o.a. gerichte professionaliseringstrajecten en inzetten van functiemix.

Het onderliggende probleem is echter van een andere aard, zo constateert het overleg: voor jongeren is het onvoldoende aantrekkelijk om in de zorg te werken. Dat komt mede door imagoproblemen spelen. Daarnaast komt ook ter tafel dat de kleine aanstellingen die geboden kunnen worden voor jonge mensen die hun leven willen opbouwen weinig toekomstperspectief bieden.

Wat aanpakken in de komende periode?

Vanuit de probleemanalyse sloegen de gesprekspartners ook de brug naar de aanpak: de inventarisatie leverde twee focuspunten op die vanuit het overleg opgepakt gaan worden:

Hoe krijgen we meer verpleegkundigen voor de wijk? Dit punt gaat over voldoende opleidingsplaatsen en ervoor zorgen dat de eerstejaars studenten hbo-v een goed voorbeeld in de wijk krijgen; Verbeteren keuzeprocessen bij jongeren. Dit punt gaat over bijvoorbeeld doorlopende leerlijnen, zorgen voor ervaringen in de zorg via bijbaantjes en via technologische innovatie het werken in de zorg ook actueel voor jongeren maken.

Het Zorgpact Haaglanden en Nieuwe Waterweg Noord stroopt de mouwen dus op. Wordt vervolgd!