‹ Terug naar alle regionale pacten

Nieuw aanvraagtijdvak voor subsidieregeling ESF

Van 1 oktober tot en met 26 oktober 2018 kunnen bij het agentschap van SZW aanvragen ingediend worden voor de Subsidieregeling ESF –een subsidie voor projecten om de duurzame inzetbaarheid van werkenden te bevorderen.

Nieuw aanvraagtijdvak voor subsidieregeling ESF

Binnen de Subsidieregeling ESF zijn er twee varianten: de regeling voor bedrijven en instellingen en de regeling voor regio's en sectoren (zie hieronder). 

Duurzaam inzetbaar zijn werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn. Aanvragen voor de ESF-regeling voor regio's en sectoren kunnen worden ingediend door O&O-fondsen, of door werkgevers- en werknemersorganisaties en gemeenten, mits zij deel uitmaken van een samenwerking. Het samenwerkingsverband bestaat ten minste uit een werknemersorganisatie en een werkgeversorganisatie. In plaats van de werkgeversorganisatie kunnen ook twee arbeidsorganisaties deelnemen die zijn aangesloten bij een werkgeversorganisatie.


Het startpunt van de aanvraag moet een probleem op het gebied van duurzame inzetbaarheid zijn dat ook daadwerkelijk door werkenden als probleem wordt ervaren.

Er zijn 3 themalijnen voor projecten:

  1. gezond, veilig vitaal werken; bijvoorbeeld: - gezonde leefstijl - tegengaan pesten - gelijkheid op de werkvloer - werkplezier - stoppen met roken - oplossen van schulden problematiek - tegengaan zwangerschapsdiscriminatie 
  2. goed werkgeverschap; bijvoorbeeld: - jobcarving - zelfsturing - werkend leren - goed opdrachtgeverschap & opdrachtnemerschap bij zzp’ers 
  3. stimuleren intersectorale arbeidsmobiliteit; bijvoorbeeld communicatie over loopbaanmogelijkheden

Wat voor soort  activiteiten & projecten zijn denkbaar:

  • voorlichtingscampagne
  • coaching
  • sectorbijeenkomsten
  • pilots
  • stand van zaken onderzoek
  • communicatieplan
  • beleidsplan

De monitoraanpak van een project is cruciaal. Evaluatie is immers van belang om te kunnen leren en het geleerde naar anderen over te kunnen dragen.

Voor dit aanvraagtijdvak is 25 miljoen euro beschikbaar. De subsidie kan worden aangevraagd door O&O-fondsen en samenwerkingsverbanden van sociale partners en gemeenten. De subsidiabele kosten bedragen maximaal 1 miljoen euro, in een samenwerkingsverband kan dit oplopen tot maximaal drie keer dat bedrag. De subsidie bedraagt 50%, dus er is sprake van co-financiering.

Meer informatie over deze subsidieregeling vind je hier.